Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. úvod

Cestovní agentura KTOUR (dále jen CA), IČ: 49919024, je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má uzavřenu řádnou smlouvu o prodeji zájezdů. Všechny námi nabízené CK mají platně uzavřené smlouvy proti úpadku CK podle zák. č. 159/1999 Sb. Cestovní agentura Ktour nabízí přehledný internetové obchod denně aktualizovaných zájezdů, kde si zákazník na základě svých požadavků vybere zájezd a poté vyplní objednávkový formulář, který však není závazný do doby zaplacení.

II. cena

Cena zájezdu je konečná - obsahuje, pokud není uvedeno jinak, ubytování, příslušné stravování, dopravu, pojištění proti úpadku CK, letištní a bezpečností taxy. Cena neobsahuje v případě určitých destinací vízum, bakšišné a cestovní pojištění. Ceny cestovní agentury Ktour jsou shodné s cenami zastupovaných cestovních kanceláří, včetně slev a věrnostních programů.

III. objednávka

Na základě objednávky, která obsahuje všechny náležitosti, provede cestovní agentura Ktour rezervaci objednaného zájezdu. V případě, neúspěšnosti rezervace cestovní agentura Ktour o tomto neprodleně informuje zákazníka a současně nabídne jinou alternativu. V případě že je rezervace úspěšná je zákazník informován zpravidla telefonicky na uvedené telefonní číslo, popřípadě elektronicky emailem.

IV. cestovní smlouva

Po potvrzení rezervace je zákazníkovi poslána (faxem, emailem, nebo poštou) cestovní smlouva. Společně se smlouvou jsou zákazníkovi zaslány pokyny pro vyplnění cestovní smlouvy a pokyny k zaplacení zálohy a doplatku nebo celé částky. Podepsanou cestovní smlouvu spolu s dokladem o zaplacení zákazník obratem zašle zpět do cestovní agentury KTOUR. Termíny pro platbu zálohy nebo doplatku jsou pro zákazníka závazné a cestovní agentura nezodpovídá za následky zpožděné platby. Po doručení všech těchto náležitostí bude zákazník kontaktován a bude potvrzeno doručení cestovní smlouvy s dokladem o zaplacení.

V. platba

Platba za zájezd se zpravidla dělí na zálohu 50% a doplatek 50%. Záloha je splatná v den podpisu smlouvy, s tím, že doplatek je povinen zákazník uhradit nejpozději 30 dnů před dnem čerpání služby. V případě zájezdů Last Moment a zájezdů objednaných méně než 30 dní před uskutečněním zájezdu platí zákazník vždy celou cenu zájezdu. Placení zálohy i doplatku probíhá vždy na účet CA a to převodem z účtu zákazníka nebo složením na účet cestovní agentura v pobočce příslušné banky s přiděleným variabilním symbolem /zpravidla číslo rezervace uvedené na cestovní smlouvě/ nebo hotově na pobočce cestovní agentury KTOUR. Cestovní agentura vystavuje doklad o zaplacení pouze při platbě v hotovosti na pobočce, pro ostatní účely slouží výpis z účtu, případně doklad o zaplacení vydaný bankou.

VI. doklady

Potřebné doklady - vouchery, letenky, odjezdové informace apod. obdrží zákazník od cestovní agentury KTOUR nebo příslušné CK. Pokyny na cestu CK zasílají nejpozději 3 dny před odjezdem.

VII. zájezdy na vyžádání

U některých zájezdů (zájezdy na zakázku, neobvyklé destinace apod.) je nutné vyžádat zájezd nejdříve u tamního partnera (hotel v zahraničí apod.). V takovém případě je cestovní agentura KTOUR oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu až 100% ještě před rezervací zájezdu, která při úspěšné rezervaci je ihned závaznou a vztahují se na ní hned storno podmínky dané CK. V případě neúspěšné rezervace se záloha vždy vrací v plné výši, pokud si zákazník nevybere jiný zájezd.

VIII. práva a povinnosti zákazníka

Zákazník má právo:

  • na poskytnutí sjednaných služeb

  • být seznámen s případnými změnami programu, rozsahu a ceny služeb

  • kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy s povinností uhradit storno poplatky dle storno podmínek příslušné pořádající CK. CA si sama žádné storno poplatky neúčtuje.

Zákazník je povinen:

  • uhradit sjednanou cenu služby dle bodu 5.

  • poskytnout Cestovní agentuře KTOUR nezbytnou součinnost pro realizaci služeb.

  • řídit se pokyny a informacemi cestovní agentury KTOUR

IX. odmítnutí objednávky

Cestovní agentura Ktour si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které obsahují nesprávné nebo neúplné, popř. rozporuplné a nepřesné údaje a není možno na jejich základě provést rezervaci nebo chybějící informace ověřit. Cestovní agentura Ktour si vyhrazuje právo odmítnout zákazníka, který opakovaně posílá nesprávné, nepravdivé nebo neúplné objednávky. Totéž se vztahuje na nezaplacení zálohy nebo nevrácení podepsané cestovní smlouvy bez udání důvodu.

X.

Cestovní agentura Ktour si vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností v informacích o zájezdu, které mohou vzniknout při ručním přepisu do databáze serveru, za závazné se považují jen údaje uvedené v cestovní smlouvě.

XI. souhlas se zpracováním osobních dat

Zákazník souhlasí, aby jeho osobní údaje, včetně rodného čísla uvedeného v cestovní smlouvě, zpracovala CA v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas uděluje až do doby jeho písemného odvolání. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných Cestovní agentůrou Ktour k obchodním účelům. Tento souhlas se rovněž vztahuje na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněni pouze zaměstnancům a dále osobám, které jsou oprávněny služby cestovní agentury KTOUR poskytovat.