Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. úvod

Cestovní agentura KTOUR (dále jen CA), IČ: 49919024, je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má uzavřenu řádnou smlouvu o prodeji zájezdů. Všechny námi nabízené CK mají platně uzavřené smlouvy proti úpadku CK podle zák. č. 159/1999 Sb. Cestovní agentura Ktour nabízí přehledný internetové obchod denně aktualizovaných zájezdů, kde si zákazník na základě svých požadavků vybere zájezd a poté vyplní objednávkový formulář, který však není závazný do doby zaplacení.

II. cena

Cena zájezdu je konečná - obsahuje, pokud není uvedeno jinak, ubytování, příslušné stravování, dopravu, pojištění proti úpadku CK, letištní a bezpečností taxy. Cena neobsahuje v případě určitých destinací vízum, bakšišné a cestovní pojištění. Ceny cestovní agentury Ktour jsou shodné s cenami zastupovaných cestovních kanceláří, včetně slev a věrnostních programů.

III. objednávka

Na základě objednávky, která obsahuje všechny náležitosti, provede cestovní agentura Ktour rezervaci objednaného zájezdu. V případě, neúspěšnosti rezervace cestovní agentura Ktour o tomto neprodleně informuje zákazníka a současně nabídne jinou alternativu. V případě že je rezervace úspěšná je zákazník informován zpravidla telefonicky na uvedené telefonní číslo, popřípadě elektronicky emailem.

IV. cestovní smlouva

Po potvrzení rezervace je zákazníkovi poslána (faxem, emailem, nebo poštou) cestovní smlouva. Společně se smlouvou jsou zákazníkovi zaslány pokyny pro vyplnění cestovní smlouvy a pokyny k zaplacení zálohy a doplatku nebo celé částky. Podepsanou cestovní smlouvu spolu s dokladem o zaplacení zákazník obratem zašle zpět do cestovní agentury KTOUR. Termíny pro platbu zálohy nebo doplatku jsou pro zákazníka závazné a cestovní agentura nezodpovídá za následky zpožděné platby. Po doručení všech těchto náležitostí bude zákazník kontaktován a bude potvrzeno doručení cestovní smlouvy s dokladem o zaplacení.

V. platba

Platba za zájezd se zpravidla dělí na zálohu 50% a doplatek 50%. Záloha je splatná v den podpisu smlouvy, s tím, že doplatek je povinen zákazník uhradit nejpozději 30 dnů před dnem čerpání služby. V případě zájezdů Last Moment a zájezdů objednaných méně než 30 dní před uskutečněním zájezdu platí zákazník vždy celou cenu zájezdu. Placení zálohy i doplatku probíhá vždy na účet CA a to převodem z účtu zákazníka nebo složením na účet cestovní agentura v pobočce příslušné banky s přiděleným variabilním symbolem /zpravidla číslo rezervace uvedené na cestovní smlouvě/ nebo hotově na pobočce cestovní agentury KTOUR. Cestovní agentura vystavuje doklad o zaplacení pouze při platbě v hotovosti na pobočce, pro ostatní účely slouží výpis z účtu, případně doklad o zaplacení vydaný bankou.

VI. doklady

Potřebné doklady - vouchery, letenky, odjezdové informace apod. obdrží zákazník od cestovní agentury KTOUR nebo příslušné CK. Pokyny na cestu CK zasílají nejpozději 3 dny před odjezdem.

VII. zájezdy na vyžádání

U některých zájezdů (zájezdy na zakázku, neobvyklé destinace apod.) je nutné vyžádat zájezd nejdříve u tamního partnera (hotel v zahraničí apod.). V takovém případě je cestovní agentura KTOUR oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu až 100% ještě před rezervací zájezdu, která při úspěšné rezervaci je ihned závaznou a vztahují se na ní hned storno podmínky dané CK. V případě neúspěšné rezervace se záloha vždy vrací v plné výši, pokud si zákazník nevybere jiný zájezd.

VIII. práva a povinnosti zákazníka

Zákazník má právo:

 • na poskytnutí sjednaných služeb

 • být seznámen s případnými změnami programu, rozsahu a ceny služeb

 • kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy s povinností uhradit storno poplatky dle storno podmínek příslušné pořádající CK. CA si sama žádné storno poplatky neúčtuje.

Zákazník je povinen:

 • uhradit sjednanou cenu služby dle bodu 5.

 • poskytnout Cestovní agentuře KTOUR nezbytnou součinnost pro realizaci služeb.

 • řídit se pokyny a informacemi cestovní agentury KTOUR

IX. odmítnutí objednávky

Cestovní agentura Ktour si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které obsahují nesprávné nebo neúplné, popř. rozporuplné a nepřesné údaje a není možno na jejich základě provést rezervaci nebo chybějící informace ověřit. Cestovní agentura Ktour si vyhrazuje právo odmítnout zákazníka, který opakovaně posílá nesprávné, nepravdivé nebo neúplné objednávky. Totéž se vztahuje na nezaplacení zálohy nebo nevrácení podepsané cestovní smlouvy bez udání důvodu.

X.

Cestovní agentura Ktour si vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností v informacích o zájezdu, které mohou vzniknout při ručním přepisu do databáze serveru, za závazné se považují jen údaje uvedené v cestovní smlouvě.

XI. souhlas se zpracováním osobních dat

Zákazník souhlasí, aby jeho osobní údaje, včetně rodného čísla uvedeného v cestovní smlouvě, zpracovala CA v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas uděluje až do doby jeho písemného odvolání. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných Cestovní agentůrou Ktour k obchodním účelům. Tento souhlas se rovněž vztahuje na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněni pouze zaměstnancům a dále osobám, které jsou oprávněny služby cestovní agentury KTOUR poskytovat.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
V souvislosti s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů si Vás tímto dovolujeme zdvořile požádat o udělení souhlasu se zpracováváním osobních údajů.

KOMU udělujete souhlas se zpracováním údajů

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete společnosti Karel Chýle - KTOUR,IČ 64028011, se sídlem Moravanská 63, Dolní Zálezly, 40301, ČR (dále jen „Správce“) a také Kamila Chýle Urbánková KTOUR, IČ 49919024, se sídlem Moravanská 63, 403 01 Dolní Zálezy. Zpracování osobních údajů bude prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i poskytovatel softwaru Darkmay s.r.o., se sídlem Valdštejnská 381/6, 460 01 Liberec, Česká republika, IČ: 27539423,případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

JAKÉ údaje budeme zpracovávat

Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují Vaše jméno, příjmení, kontaktní údaje (ulice, číslo popisné, město, PSČ, stát, telefonní číslo, e-mail), informace z poznámky upřesňující poptávku produktů a služeb, dále informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiné (i elektronické) interakce mezi Vámi a námi, geolokační údaje, informace z internetového prohlížeče, který používáte (informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies, informace o nákupních preferencích) a údaje, které zpracováváme pro splnění naší právní či následné smluvní povinnosti nebo za účelem našich oprávněných zájmů. Jde o údaje, které získáváme přímo od Vás, z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě sami zveřejníte), z průzkumů a uživatelských testování nebo od spolupracujících třetích stran.

ÚČEL, pro který údaje zpracováváme

Údaje zpracováváme v souladu s Vámi zvoleným účelem, tedy předložení nabídky služeb z oblasti cestovního ruchu. Vaše osobní údaje budou zpracovávány vždy s maximálním ohledem na Vaše práva a zájmy a pouze pro dosažení výše uvedeného účelu.

DOBA, po kterou budeme údaje zpracovávat

Vaše údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytně dlouhou dobu tak, aby mohlo dojít k naplnění daného účelu, v žádném případě však nikoliv déle než 3 měsíců od udělení souhlasu nebo do doby, dokud svůj souhlas neodvoláte. V této souvislosti Vás upozorňujeme a zdůrazňujeme, že souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat.

 

 

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

Správce, případně zpracovatel budou zpracovávat pouze ty osobní údaje, s jejichž zpracováním jste souhlasili a pouze v rozsahu nezbytně nutném pro účel, pro který jsou zpracovávány. Zpracovávat budeme rovněž Vaše osobní údaje za účelem splnění povinností, které nám ukládá zákon a jiné obecně závazné právní předpisy (daňové předpisy, předpisy v oblasti sociálního a zdravotního pojištění, atp.). Pro Vaši informaci uvádíme jednotlivé kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt s Vámi (kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

 • popisné údaje (např. bankovní spojení)

 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce bude zpracovávat pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro daný účel. V rámci naší činnosti tak budeme Vaše osobní údaje zpracovávat pro tyto účely:

 • účely obsažené ve výslovném souhlasu, který jste nám poskytli (nabídka uzavření smlouvy, plnění povinností a výkon práv z uzavřené smlouvy, atp.)

 • ochrana práv Správce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek)

 • plnění povinností vyplývajících pro Správce z obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí orgánů státní správy

 • výběrová řízení na volná pracovní místa

 • ochrana Vašich životně důležitých zájmů

 

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které zpracováváme jsou získávány na základě:

 • Vámi uděleného výslovného souhlasu a přímo od Vás (e-mailová korespondence, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky, atp.)

 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam, atp.)

 • od třetí osoby, které jste udělil souhlas s předáním Vašich osobních údajů Správci

 

SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme pouze údaje těch osob, které jsou nezbytné pro daný účel. V rámci naší činnosti tak zpracováváme osobní údaje:

 • klientů

 • zaměstnanců

 • smluvních partnerů

 • třetích osob, je-li to nezbytně nutné (např. uchazeč o zaměstnání, atp.)

 

DOBA ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše údaje budeme zpracovávat vždy jen po dobu nezbytně potřebnou pro daný účel. Doba zpracování je určena buď v rámci Vámi poskytnutého souhlasu, v uzavřené smlouvě nebo je stanovena obecně závazným právním předpisem.

 

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY

Zpracování je prováděno zpravidla v sídle Správce případně zpracovatele pověřenými zaměstnanci Správce, resp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

ZOOU a GDPR Vám, jakožto subjektu údajů, zakládají široká oprávnění. K nejdůležitějším z nich patří právo na přístup k údajům zahrnující právo na informace týkající se:

 • rozsahu a účelu zpracování

 • době zpracovávání

 • zdroji osobních údajů

 • příjemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny

 • profilování osobních údajů

Pokud se budete domnívat, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat správce o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu (např. blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů).

Pokud bychom na Vaši žádost nereflektovali máte možnost obrátit se se svým problémem na dozorový úřad, kterým je podle ZOOU Úřad na ochranu osobních údajů, případně se na něj můžete obrátit napřímo.